ડૉ. વિવેક યુ. જોશી

COMPUTER BOOK. PART-2

🇨 🇴 🇲 🇵 🇺 🇹 🇪 🇷 🇲 🇦 🇸 🇹 🇪 🇷 🇵 🇦 🇷 🇹 2⃣ *📚આ કોમ્પ્યુટર ઇ-બુક નો ઉપયોગ તમામ પ્રકાર ની કોમ્પીટેઈવ પરીક્ષા મા ઉપયોગી થશે CCC,CCC+,HTAT,CONDUCTOR,TET,TAT,POLICE અને બીજી આવનાર તમામ પરીક્ષા માટે ઉપયોગી* *👉🏽વિન્ડોઝ ને લગતા પ્રશ્નો* *👉🏽માઈક્રોસોફ્ટ વર્ડ* *👉🏽માઈક્રોસોફ્ટ એકસેલ* *👉🏽માઈક્રોસોફ્ટ પાવર પોઇન્ટ* *👉🏽નેટવર્ક* *👉🏽ઇન્ટરનેટ* *👉🏽ટ્રબલ શુટિંગ* […]

RTE ADMISSION 2018-19

Unalu vacation Dates 2018

BKNMU B.ED./M.ED. ADDMISSION 2018-19

SAU. UNI. EXTERNAL EXAM TIME TABLE

TET-1 EXAM DATE 04/03/18

M.A. M.Com. sem.2-4 External form

M.A. M.COM SEM.2 and SEM.4 external form fee instructions Saurashtra University.