ડૉ. વિવેક યુ. જોશી

M.A. M.Com. sem.2-4 External form

M.A. M.COM SEM.2 and SEM.4 external form fee instructions Saurashtra University. Advertisements

HTAT Waiting Round Declared

HTAT Waiting Round 5/2/18 Call letter. 8/2/18 DIST Selection. 12/2/18 School selection 14/2/18 Shala ma hajar. BEST OF LUCK… to All lucky candidates.

INCOME TAX 2017-18 FILE

INCOME TAX FILE 2017-18 CLICK HERE TO DOWNLOAD Thanks to : Mahebubkhan Belim

PRAGNA ABHIGAM BABAT DATE: 29/12/2017

D.El.Ed. verification

 D.EL.ED. BRIDGE COURSE ( PRINCIPAL VERIFICATION) 6 month LINK OPEN for REGISTER http://dledbr.nios.ac.in/SchoolRegister.aspx D.EL. ED (2 YEAR) PRINCIPAL VERIFICATION LINK OPEN for REGISTER http://dled.nios.ac.in/SchoolRegister.aspx *From: Dr. Vivek Joshi*

TET 1 and TAT BOOK 2017

🇹 🇪 🇹 ➖1⃣  📕  🇧 🇴 🇴 🇰  📗👌 *TET-1 (ધોરણ 1 થી 5 મા શિક્ષક બનવા માટે) પરીક્ષાની તૈયારી માટેની TET HTAT GURU દ્વારા બનાવેલી KNOWLEDGE POWER  બુક પ્રસિદ્ધ થઇ ગઈ છે.* 👌 TET-1 પરીક્ષાની તૈયારી માટે *સિલેબસ* મુજબ 150 ગુણના પેપર  ની તૈયારી માટે TET HTAT GURU અને Team Knowledge Power દ્વારા […]

Gratuity for NPS Employee 24/10/2017