રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ ની સ્પષ્ટતા TAT- પરીક્ષા સિલેબસ બાબતે.

Advertisements

2 thoughts on “રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ ની સ્પષ્ટતા TAT- પરીક્ષા સિલેબસ બાબતે.

  1. Madhu bariya

    Nava niyam pramane vadh mate C.r.C ni siniyority kai ganay? Mari shala dakhal tarikh 19-9-2015 chhe.. Ane c.r.c ni shala dakhal tarikh 13- 4-2017 chhe ..to hal vadh koni ganay ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s