કન્યાકેળવણી અને પ્રવેશોત્સવ – 2014

Published May 30, 2014 by વિવેક યુ. જોશી

Kanya Kelavani ane Praveshotsav – 2014

કન્યાકેળવણી અને પ્રવેશોત્સવ – 2014

 

* કન્યાકેળવણી અને પ્રવેશોત્સવ -2014 ના ના આયોજન માટેની માર્ગદર્શક સુચનાઓ. * પ્રવેશોત્સવ વખતે શાળા કક્ષાએ હાથ ધરવાની પ્રવૃતિઓનુ માર્ગદર્શન * શહેરી વિસ્તાર પ્રવેશોત્સવ રૂપરેખા * પ્રવોશોત્સવના સુચારુ આયોજન માટેના નિર્દેશો

 

* http://www.gurujikipathshala.org/2014/05/2014.html

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 5,110 other followers